اومدم یه نرم افزار نصب کنم، به شونصد زبان زنده و مرده عالم ترجمه داشت الا فارسی

اونجا بود که به ایرانی بودنم افتخاری کردم که کوروش نکرد

یعنی ابعاد سوزش کونشون از پارسیان مسلمان قابل احصا نیست


+عیب یوخ داداچ

تو فکر کن ما الان خیلی بدبختیم که نرم افزار به زبونمون نیست


محموتی فرمود: آبو بریز اونجا که میسوزه