ازون جهاد بانفسا که اونیکه از همه بیشتر بهت بدی و توهین کرده رو، از‌همه بیشتر‌ بهش محبت کنی و باهاش مهربون باشی از ته قلبت، طوریکه همه فکر کنن احمقی، حتی خودش...+ امام حسن طور :)