بعضی کارها از اساس اشتباست 

مثل مکزیکی خوردن کنار خیابون

مثل زندگی کردن تو دنیا