بعضی کارها را نباید انجام دهی، هیچ وقت، بعضی کارها فقط همان یکبار هستند، فرصتی دیگر‌نمیماند برای جبرانشان، بعضی کارها هستند که همیشه باید بخاطرشان جوابگو باشی، مثل اسید پاشیده شده روی صورت میمانند، نه تکرار‌میشوند، نه جبران و نه تمام میشوند، بعضی کارها هستند که هیچ وقت نیست که از انجامشان پشیمان نباشی، ننگشان تا ابد با توست