از وقتی گوشیم سوخته ابعاد جدیدی از حیات (و همچنین حیاط) در مقابلم گشوده گشته (با همین ادبیات)

+بسوزید و بسوزانید باشد که رستگار شوید