زین پس به جای واژه زشت و دور از ادب "گشاد" بگویید: گسترده، یا: وسیع

+در جهت توجه به تذکرات اخلاقی دوستان