آقاجان فرانسه مهد دموکراسی و برابری حقوق زن و مرد بوده، هست و خواهد بود

بجان خودم

نشون میداد با همون قدرت که مردا رو میزدن زنا رو هم میزدن

اصلا تبعیض جنسیتی کدوم خریه؟

حالا هی بیاید اسلامتونو از درازا و پهنا بکنید تو حلق ملت


+والاع