انقدر یه آهنگو گوش بدی که عوق بزنی


+تنها راه ادا کردن حق موزیک