برای بعضیا خوردن کارکرد ثانویه و بلکه ثالثیه دهنه 
در این اقشار اون غایتی که دهن براش خلق شده آسفالت شدنه 
و البته دندون هم اساسا برای خورد شدن و ریختن تو شکم آفریده شد...

+و قص علی هذا