پلو اگه آدم بود، یه پهلوون ازون قرص و آمپولیا میشد، ازونا که یه سره فاز داش مشتی و رفاقت و مرام برمیدارن، ولی وقتش که میرسه نه تنها به جرز دیوار میگن زکی، بلکه مایه ننگ و نکبت آدمم میشن
یه دیگ پلو هم سحر بزنی، نامردم اگه به ده صبح برسی

+به همین برکت
+والاع...