یه جوری میگه من تنهای تنهای تنهام 

انگار بقیه که رل میزنن تنها نیستن

اسکل شدی جانم 

دنیا اسکلت کرده