یکی از آنهایی که یوم الحساب باید یقه اش را بگیرم و دو کلمه حرف حساب بزنیم، زمان است
یک سیال بی سر و ته، موجودی که روی هیچ نموداری نمی آید، سیاهچاله مانندی که همه را میبلعد و خم به ابرو نمی آورد
واقعا بعد از خدا چیزی قدرتمندتر از زمان وجود ندارد
زمان برای من آنقدر سریع رد میشود که اصلا در مخیله ام نمیگنجد
برای بعضی رفقایم آنقدر کشدار است که پیرشان میکند
ربطی هم به خوشی ناخوشی های زندگی ندارد
زمان من همیشه با سرعت نور رد شده چه در خوشی چه در ناخوشی
مزخرف زندگی دو دقیقه ی دنیا که انقدر تنبلم برای درست تمام کردنش