حرف آدم زیاد میشنوه 
ولی وقتی از کسی مشنوی که خودش با تمام وجود بهش معتقده و عمل میکنه 
اصلا یه چیز دیگه س
مثل این