دمدمی مزاج بودن در بزرگسالی قطعا ریشه های عمیقی در کودکی آدم داره 
هنوز بهش فکر نکردم که ناشی از چه خطی در کودکیم میشه ولی خیلی آزار دهنده س خدایی