اگر لذت باشگاه رفتن و وزنه زدن رو با دهن روزه عصر رمضون تجربه نکردین 

پس روزه بهتون هیچ حال نداده تا حالاش