اونایی که میگن اگه فلان طور بشه من بیسار طور میکنم

خیلی بیجا خوردن 

ما خودمون اینکاره بودیم و هستیم و میمانیم 

تنها کسی که با عوض شدن شرایط میتونه تصمیمات جدیدی اتخاذ و عملی کنه خداست